کد مطلب:224294 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

قرن 10
سال 905 ميرزا محمد حسين بديع الزمان با پدرش سلطان حسين بايقرا به مخالفت برخاسته و پس از صلح و صفا به مشهد مقدس آمد

سال 906 امير علي شير در هرات در گذشت.

سال 906 شاه اسماعيل صفوي به سلطنت نشست.[ صفحه 416]سال 911 سلطان حسين بايقرا از دنيا رفت.

سال 916 شاه اسماعيل به مشهد مشرف شد.

سال 918 جاني بيك به خراسان آمد.

سال 932 شاه اسماعيل از دنيا رفت و در قصبه اردبيل مدفون شد.

سال 931 عبدالله خان ازبك به مشهد مشرف شد.

سال 934 شاه طهماسب به قصد جنگ با ازبك به خراسان آمد.

سال 946 عبدالله خان ازبك كشته شد.

سال 951 محمدسلطان ازبك در مشهد قتل عام نمود.

سال 984 شاه طهماسب در مشهد درگذشت.

سال 987 عباس ميرزا شاه عباس كبير به مشهد وارد شد.

سال 989 تمام خراسان به تصرف شاه عباس درآمد.

سال 996 عبدالله خان ازبك وارد مشهد شد.

سال 998 عبدالمؤمن خان ازبك مشهد را قتل عام نمود و غارت كرد كه گفته اندهنوز اگر بفشارند خاك مشهد را

سفينه از شط خون تا به كربلا برود