کد مطلب:224297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

قرن 13
در سال 1205 محمد شاه عازم خراسان شد و آن شهر را گرفت و از يك فرسخي پياده براي زيارت مشرف گرديد و 21 روز آن جا توقف نمود و فتحعلي كوتول نايب التوليه آستان قدس رضوي شد.

در سال 1206 محمد شاه گنبد مطهر حضرت سيدالشهداء را در كربلا طلا گرفت.

در سال 1212 محمد شاه در تفليس درگذشت و جسدش را به نجف بردند.

در سال 1213 نادر ميرزا پسر شاهرخ از هرات به مشهد آمد و از اثاثيه آن جا بسيار دست برد زد.

در سال 1216 فتحعلي شاه براي سركوبي نادر ميرزا به مشهد آمد.

در سال 1232 مردم خراسان از استانداري محمد ولي ميرزا پسر فتحعلي شاه شكايت نمودند.[ صفحه 419]در سال 1233 شجاع السلطنه والي خراسان شد و در همين سال فتح خان افغان به طمع گرفتن خراسان به مشهد آمد.

در سال 1234 فتحعلي شاه باز به زيارت مشهد آمد.

فتحعلي شاه قاجار در سال 1233 مشرف شد و دستور داد صحن جديد را كه 3526 ذرع است بسازند و در سال 1360 حاجي ميرزا موسي خان متولي باشي به امر محمد شاه آن را كاشي كاري كرد و عضدالملك به امر ناصرالدين شاه در سال 1282 ايوان طلاي آن را بنا كرد.

در سال 1243 استانداري خراسان از شجاع السلطنه به اسماعيل ميرزا منتقل شد در اين سال حاجي ميرزا موسي نايب التوليه آستان قدس گرديد.

در سال 1249 عباس ميراز در مشهد از دنيا رفت.

در سال 1250 حكومت خراسان به قهرمان ميرزا داده شد.

در 1251 الله يارخان آصف الدوله والي خراسان و دارالسعاده را ساخت.

در سال 1262 حاجي ميرزا موسي متولي آستان قدس شد.

در سال 1263 حشمت الدوله وارد مشهد شد و ميرزا عبدالله خوئي متولي باشي كشته شد.

در سال 1266 سالا و حسام السلطنه هر دو در خواجه ربيع مدفون شدند.

در سال 1266 توليت آستان قدس حاجي شيخ عبدالرحيم مجتهد بروجردي بود.

در سال 1270 فريدون ميرزا والي خراسان شد.

در سال 1272 وزير نظام متولي عزل شد و ميرزا محمد حسين عضدالملك نايب التوليه شد و دارالتوليه از بناهاي عضدالملك قزويني است.

در سال 1274 حمزه ميرزاي حشمت الدوله والي خراسان شد.

در سال 1277 حسام السلطنه والي خراسان شد و در همين سال عضدالملك معزول شد و قوام الملك شيرازي ميرزا علي اكبر نايب التوليه شد.

در سال 1278 قوام عزل و مشيرالدوله نايب التوليه شد و خدماتي كرد.

در سال 1281 باز عضدالملك نايب التوليه شد.

در سال 1284 ناصرالدين شاه به مشهد مشرف شد.

در سال 1285 عضدالملك عزل و ميرزا محمد خان مجدالملك به توليت رسيد در همين سال والي خراسان جلال الدوله بوبا درگذشت و حشمت الدوله باز والي خراسان شد.[ صفحه 420]در سال 1287 معين الملك متولي آستان قدس شد.

در سال 1288 خراسان قحطي شد حسام السلطنه براي بار سوم والي خراسان شد و سيف الدوله نايب التوليه شد.

در سال 1290 ميرزا سعيد خان مؤتمن الملك والي خراسان شد.

در سال 1292 شهاب الملك معزول و ظهيرالدوله حاكم خراسان شد.

در سال 1293 ركن الدوله برادر ناصرالدين شاه والي خراسان شد.

در سال 1297 مؤتمن الملك وزير خارجه شد و ركن الدوله توليت يافت و ميرزا حسين خان سپهسالار والي خراسان شد و همان سال در مشهد درگذشت و در صفه دارالسياده دفن گرديد.

در سال 1298 ميرزا صادق رضوي ناظر كل آستانه مقدسه قبرش ميان حرم مطهر است.