کد مطلب:224300 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

در مدح علي بن موسي الرضا


منت از بخت مساعد كه پس از راه دراز

بر در كعبه ي جان بست دلم عقد نمازآن چنان كعبه كه هر كس به صفا ديد در آن

منت از خار مغيلان كشد و راه درازكعبه ي خاك خراسان شده از پرتو آن

با فلك همسر و با مهر درخشان انبازكعبه ي بارگه حشمت آن شه كه بود

شرف و دولت يثرب ثمر و سود حجازكعبه ي قبله ي اهل دل و اصحاب سلوك

مخزن علم خداي احد و خلوت رازكعبه ي ساحت با نزهت او را گشته

خلد آراسته و باغ ارم پا اندازعزم اين كعبه نمودم شدم از دل محرم

داد توفيق و سعادت چو بمن خط جوازگشتم آماده و بر باره نشستم ليكن

ره زدن خواست مرا اين فلك لعبت بازبه وداع آمد سودازده با ديده تر

بر سر راه من دلشده آن مايه نازديد اسباب سفر جمع و من افتاده بره

فرصتي نه كه دمي چند كند راز و نيازارغواني رخ او شد بمثل همچو زرير

شكرين غنچه او كرد تعنت آغازگفت گشتي سفري باز و گذشتي از دوست

بار بستي و نمودي در بيمهري بازخير باشد به كجا هست ترا باز آهنگ

اين چنين گرم به تبريز روي يا شيرازتا كي و چند چو آن خانه بدوشان باشي

هفته اي در عربستان و مهي در اهوازگه بقفقاز كني روي و روي تا تفليس

گه به تركستان تازي و كني قصد طرازعمر در كار سفر كردي و صحرا گردي

خود بفرما نشدي سير و نشد بس تك و تازگوش كن دور مرو زحمت بيهوده مكش

بنشين چندي يكجا بنشان شعله ي آزدوستاران را در زحمت حرمان مفكن

مهربانان را در آتش هجران مگدازعجمي تو زغزالان غزلخوان مگريز

چون عرب چندين باريع و دمن عشق مباز