کد مطلب:230777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

سالار (2)


ز انوار ولايت ره به عشق از چاه دانستم

چو مي داني كه دلبندم خدا را نيك اقراري



به تاريكي و خشم آگين چنين بحر خروشان، هان

هراسم نيست طوفان را رضا جان توسكانداري



به خاك پايت افتادم ز اشك ديدگان شستم

مزار پاك چون كوثر، كه مرا خادم انگاري



چو هر كس در رهت اي شه به عشق دوست رهرو شد

چو ميداند تو جاويدي و را جاويد مي داري



به پايت باختن ير را حكيمت هيچ مي داند

كه در طوفان مرگ او را چو دلبندان نگهداري



مشهد مقدس 3 / 1 / 1373

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)





[ صفحه 4]