کد مطلب:230779 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

عشق الهي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماي غريب الغربا (ع) با ما به صفا آمده ايم!

به ملاقات شه ملك ولا آمده ايمدرگهي از جبروت است بر اين خطه ي طوس

ما بدينجا به دعا و به ثنا آمده ايمآنچه كردي تو عطا بوده ز لطف و كرمت

جمله بيمار كنون بهر شفا آمده ايماز تمنا به رضا مهر خدا ظاهر گشت

زين سبب ما به ولا سوي رضا (ع) آمده ايممدعي را بكن آگه كه كرامت جاري است

به كرامتگه او همچو گدا آمده ايماين مكان گشته به هر كون و مكان بي همتا

كه در اينجا به دو صد شور و نوا آمده ايمقدسيان هر طرفش دايره بستند به عشق

تا ببينند به درگاه رضا (ع) آمده ايمايزدي عشق رضا عشق الهي است به دل

با دلت گو كه به ديدار خدا آمده ايممشهد مقدس 16 / 9 / 1373

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 6]