کد مطلب:230785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:137

پيمان الستي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت ثامن الائمه علي ابن موسي الرضا عليه السلامبر حلقه زلفانت از جان گرهي بستم

پيمانه وحدت را نوشيده و سر مستمديدار تو آسان شد بر من شه خوبانم

بي چون ز ازل جانا با عشق تو پيوستمدل بين كه گرفتار است بر حلقه ي گيسويت

بر زلف دلارا مي غير از تو نه دل بستمهر دم به تمناي دستي به سويت آرم

بنگر كه دهم از جان بر عشق سر و دستميك جرعه ي ديگر ده اين عاشق مستت را

هر جرعه هزارانم شكر است كه سر مستماي مظهر جانانم اي زاده خوبانم

كن مرحمتي بر من زان پيش كه بشكستمدر حاشيه خلوت در محضر جاويدت

از نور ولاي تو از مشكل و غم رستممهر تو به دل دارم در پيش گلي خارم

بر گنبد مينايي از عشق ز جان جستمپيمان الستي را بستم چو حكيم از جان

سر بر كف خود دارم در درگه او هستممشهد، حرم مطهر، بالاي سر مقدس 30 / 6 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 12]