کد مطلب:230788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:135

مهر خاوران
باسمه تعالي

به شكرانه زيارت ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

و دريافت پاداش و عنايات خاصه و كريمانه آن حضرت (ع)ما در حضور مولا (ع) كرديم نغمه خواني

زان نغمه ها كه دادند بر عشق رايگانيدر محضرش ستاديم گفتيم راز دل را

رازي كه دل نگويد الا به دستانياز گرد ره زاير، كرديم سرمه ي چشم

تا روشني ببخشد چون گرد سرمه دانيبا حضرت رضا (ع) گوي را ز درون خود را

تا حاجتت برآرد در پيري و جوانيمهري به خاوران است كانرا غروب نايد

باشد سپهر ما را خورشيد جاودانيدر محفلش پذيرا، شد خانواده ام را

آن را كه داده بودش راهي به زندگاني!با شكر از اين كرامات و آن عطيه ي سلامت

شد ايزدي دگر بار بر او به نغمه خوانياصفهان 3 / 7 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي[ صفحه 15]