کد مطلب:230789 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

حضور شاهان
باسمه تعالي

بشكرانه زيارت حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامما در حضور شاهان، خوانديم نغمه هامان

آن نغمه ها كه بودند ملهم ز ماه تابان (ع)از آب ديده شستيم بال فرشتگانشان

آن را كه برده حسرت، از شاه تا گدامانبا يك جهان پر از عشق، با سينه اي پر از شوق

پروانه وار گشتيم، گرد رخ رضامان (ع)ما را كه بود حسرت، بر ديدن جمالش

ديديم نور او را، در كهكشان خرامانپر شد پياله ي عشق، از آب ديده ي ما

شايد كه مانعي شد،از آتش جزامانما را دگر نمانده است، در ديده آب حسرت

از جان و دل فشانديم، اشك از دو ديده هامانگوييد با حكيمش از پرتو كرامات

موسي الرضا (ع) چو بخشد، نوشيم باده هاماناصفهان - 3 / 7 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 16]