کد مطلب:230790 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

شيفته عشق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامهر كس كه به خاك در تو جبهه بسايد

دارم به يقين كينه اش از سينه زدايدشاهان جهان جبهه به درگاه تو سايند

بر مرحمتي از تو كه گيرند و بشايدبس عاقل و مجنون كه مقيم سر كوي اند

گيرند به جان فيض ز هر درد كه بايدبر مرحمتت عارف و عامي به تمنا

آيند به درگاه كه هجران به سر آيدآن شيفته عشق تو بنگر چو حكيمت

مستانه به درگاه زند سر چو در آيدمشهد مقدس، حرم مطهر 25 / 12 / 1374

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 17]