کد مطلب:230793 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:141

شهيد خراسان
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي ولايت حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامشهيد ملك خراسان، به دست دشمن ديني

رضا (ع) و زاده موسي (ع)، امام حق و يقينيكجاست قاتل دون تا كه بنگرد در و درگه

كه او به قعر جحيم و تو در بهشت زمينيشبانه روز به گاهت ستاده اند خلايق

به شرح راز دروني، كه ره گشا و امينيجهان نور ولايت به خاوري و به ايران

امانتي ز ولايت نهال عرش برينيعجب كه شافع خلق و رها كن از غم و دردي

به قتل باب و جوادت (ع) به دست خصم، غمينيمنور است به گيتي هميشه بارگه تو

روانباشدت اي جان ببينمت كه حزينيبه پايگاه ولايت، اميد خلق جهاني!

بهار عشق خدايي، چو عرش زهره نگينيشفاي جان و تنش را حكيم خواست ز جودت

كه شافي همگاني بر اين فريضه مبينيمشهد مقدس - حرم مطهر 25 / 1 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 20]