کد مطلب:230796 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:128

بارگاه ايمان
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامبه كويت گذر كردم اي دوست از جان

كه ديدم ملك بود آنجا غزلخوانجلال و شكوهت نديدم به خاور

كه اين بارگه هست درگاه ايمانچه سان گشت محشر ز بهر نيايش!

ز دلدادگان غريب خراسانبر آن كوي دارد تمنا ز درگه

بگيرد مرادش به آيات قرآنبه سوز دل ار سر نهي بر مقامش

فقط راز دل گوي بي شرط و پيمانشود ضامنت تا كه هستي به دنيا

به عشقت منور كند راهت از جانز نور خدايي شود روشن اينجا

به لطفش رهايت نمايد ز حرمانبياساي جانا بر پور موسي (ع)

بخوان بر مقامش ثناي فراوانرضا (ع) مظهري شد ز هستي به خلقت

به عشقش حكيما بگو نغمه از جاناصفهان 16 / 5 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 23]