کد مطلب:230797 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

ديدار
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامبه ديدار شما اي شاه خوبان (ع)!

به هر در مي زنم سر، تا در آيمبه شوق رويت اي فرزند موسي (ع)!

به توفان شد اگر هم با سر آيمهميشه ره من را بر زيارت

كن آسان تا سويت در محضر آيمرضا جان (ع) من دلم بي تو به خون است

چو آيم چون صبا و صرصر آيمچو دانم پرتوت بخشي به دلها

قلم بر دست و هم با دفتر آيماميدم هست اي خورشيد انجم!

كه من از عهده ي خدمت بر آيمچو هستم حلقه در گوش تو از عشق

مباد از خادمانت كمتر آيمحكيم آمد در اين درگه رضا جان (ع)

مدد كن تا ز جان در محضر آيماصفهان 1 / 6 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 24]