کد مطلب:230798 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:127

دو بيتي ها
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

داخل هواپيماي مسافربري اصفهان، مشهد مقدسخوش آن ساعت كه رهپوي تو باشم

خوش آن يك دم كه در كوي تو باشمهزاران آرزو در دل نهادم

رضا جان (ع) تا غزلگوي تو باشمساعت 21مرا بس آرزو بود از الستم

كه روزي دست خود گيري به دستمنگاهت چهره ام را شاد سازد

بسازي از مي خمخانه مستمساعت 05 / 21تو خورشيد جهانتابي شب و روز

ز نورت كرده اي گيتي دل افروزچو مهرت از علي (ع) داري رضا جان (ع)

ره و رسم ولايت بر من آموزساعت 10 / 21[ صفحه 25]باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاميقين دارم كه در پايت نشينم

ز چشم دل رخ ماهت ببينمپذيرايي شوم در سر سرايت

ز جان و دل رضا جان (ع) من رهينمساعت 15 / 21چه خوش باشد نشينم پيش پايت

كنم وا سفره ي دل از برايتندارم گر چه سوغاتي در اين دل

دلم را پر نمايم از صفايتساعت 15 / 21اميد من تويي تا زنده هستم!

تو هستي آن كه از جان مي پرستمتو نور جاوداني پور موسي (ع)

كه من زان نور از ظلمت برستمساعت 20 / 21

به سوي مشهد مقدس 2 / 6 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 26]