کد مطلب:230800 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

اي ياور مشكل گشا
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماي ياور مشكل گشا در كوي دل منزل نما!

در پاي تو شد خانه ام اي پور موسي يا رضا (ع)!دستم بگير اي نور حق اي ضامن آهو به ره!

من هم چو آهو صيد تو افتاده ام آخر ز پاپنهان و پيدا درد من بنگر ز رنگ زرد من!

از گفتن و ناگفتنم خود آگهي از ماجرا!اي شهسوار عشق حق (ع) اي رهگشا بر مستحق!

با اشك و با آه و فغان خوانم ترا خوانم ترا!اي سفره دار اين جهان اي ياور بيچارگان!

لطفي نما بر عاشقان جانا علي موسي الرضا (ع)!چون ايزدي در مي زنم با سر به در كه مي زنم

تا پيش از آن شد جان رها خوانم ترا خوانم ترامشهد مقدس، حرم مطهر 5 / 6 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 28]