کد مطلب:230802 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:125

گريبان چاك
باسمه تعالي

به افتخار رفتن زيارت حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام در شهر مشهد مقدسما به عشق تو به سوي تو ز جان آمده ايم

به شفاعت ز وجودت به امان آمده ايمرخصتي ده كه سزاوار بود بر درگاه

سر گذاريم و ببوسيم و بدان آمده ايمديده ها باز به راهند و سفر كوتاه است

پويش نور رخت سوي جنان آمده ايميا علي (ع) شاه جهان، بخشش خود چندان كن!

كه به خاك در تو نعره زنان آمده ايميا علي نور تجليت بتابان زان حسن!

كه تماشاي رخ سرو چمان آمده ايمزايرانت همه آماده ي ديدار تواند

پرده بالا كن و بنگر كه چه سان آمده ايمتير عشق تو سزاوار دل تيره ي ماست

بنگر اكنون كه به يوست چو گمان آمده ايمعالم از مهر و وفاي تو سخن دارد و بس

ما بر آن مهر و وفا نذركنان آمده ايمميزبان هستي و آن سفره گسترده ز تست

زين سبب ما همه از پير و جوان آمده ايمما به عشق تو سروديم غزل جان رضا (ع)

بوده گمنام و چه مشهور زمان آمده ايمكن عطا هر كه به هر چيز گريبان چاك است

كه به همراه حكيمت به فغان آمده ايممشهد مقدس، حرم مطهر 5 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 30]