کد مطلب:230803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:137

هزاران
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامچه سان باور كنم امشب كه در پيش رضا (ع) هستم

ز فيض رحمتش ميناي وحدت داده بر دستمبه پيش رحمت ذات خداوند ازيم ذاتش

شدم سيراب صهبايش ز غم آزاد و سر مستمگر از عشقش سري را پر چو داري سينه ي مملو

به خاك كوي او بيني كه من افتاده در بستمسري پر شور دارم تا كه بر گرد رخش گردم

دلم پيچد به پاي او چو از پيمانه اش مستمهزاران عندليب اينجا اگر خوانند در پايش

نواي من بود خوشتر چو من از عشق سر مستمنواي عشق او را اي حكيم از قلب خود بشنو

كه من بر زاده ي موسي، رضا (ع) از عشق دل بستممشهد مقدس، حرم مطهر 16 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 31]