کد مطلب:230806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118

حريم شه خوبان
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبه حريم شه خوبان به صفا آمده ايم

ديده گريان به در كوي وفا آمده ايمدرگهي از جبروت است بر اين قطعه ي ارض

به ثنا نزد خداوند شفا آمده ايمهر چه داريم ز لطف و كرمش ارزاني است

كه بدين لطف و كرم سوي رضا (ع) آمده ايمهر دعايي كه نموديم به درگاه رضا (ع)

شد اجابت كه بدين شور و نوا آمده ايممدعي را بكن آگه كه بدين درگه فيض

چو گدايان ازل بي سر و پا آمده ايمسر سراييست كه در كون و مكان بي همتاست

ما بدين قصد بر اين نور سرا آمده ايمقدسيان هر طرفش دايره بستند به عشق

تا ببيند ز جان سوي ولا آمده ايمايزدي، عشق رضا (ع)، زاده موسي عشق است

به خراسان همه از بهر شفا آمده ايممشهد مقدس، حرم مطهر 16 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي[ صفحه 34]