کد مطلب:230807 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:125

رحمت حق
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاماي ذات تو پرورده ي انوار الهي!

اي رحمت حق بر كرمت نامتناهياي پرتو ذات تو به عالم همه مشهود!

اي بر همه زاير كرمت شد به نگاهيما را به تو مقصود بودني در و ديوار

ما را به تو منظور به آهي بر شاهياي لعل بدخشان ولايت شه خوبان!

تو زنده و جاويدي و ما رو به تباهياي باب جواد (ع) اي پدر ملك سخاوت!

بنماي مرا چهره سپيدم ز سياهياي زاده ي موسي (ع) «نظري كن سوي درويش»!

آن كس كه ز غم سوخته افتاده به راهيانوار تو بگرفته جهان را همه از عشق

خورشيد به روزي و به شبها همه ماهيماييم به دريوزگي اي سنبل بستان

اي گا نظرت را بنما سوي گياهي!در بارگه عشق رضا جان (ع) چه صفايي ست

آنجا كه روا نيست ملاهي و مناهيمن زنده به عشق تو بمانم به سرايت

اي شه به حكيمت بكن از لطف نگاهي!مشهد مقدس، حرم مطهر 17 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 35]