کد مطلب:230808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:128

يمن رحمت
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبه سوي طوس روان گشته ام به سوي امام (ع)

به يمن رحمت مولاي دين امام همامچه حاجت است كه من حاجتي از او طلبم

كه شاه خود بود آگه نبود و بود انامچنانچه قصد زيارت كنم به سوي رضا (ع)

حوالتم بنويسد به رهگشايي تاممنم به درگه او بينواي سوخته اي

كه خود ز غم برهاند، مرا به يك دو كلامهر آنچه خواسته ام عشق دوست باشد و بس

كه از فلك بگرفتم ز فيض عشق زمامصفاي كامل و مطلوب درگه شاهي است

حكيم از آن به زيارت گرفته عشق مقاممشهد مقدس 17 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 36]