کد مطلب:230809 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:129

كريم
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامدر حريم قدس جانان ما ز جان سر داشتيم

با اجازت از كريمي ديده بر در داشتيماين حريم كبريايي خانه مولا رضاست (ع)

گرد ذاتش چرخشي همچون كبوتر داشتيمكعبه ي دل كوي ايمان خانه ي شاه رضاست (ع)

در طوافش نوش جاويدان ز كوثر داشتيمچونكه دارد لطف خود بر عارف و عامي به عشق

هر كدامين لطف و عشقش را به جان بر داشتيماز پي بگرفتن حاجات خود پير و جوان

سر به زانوي غم و هم ديده ي تر داشتيمچونكه ديدم كبريايي محفلش را كوي عشق

كن تو باور زانكه جا از عرش برتر داشتيمكوي مولا (ع) چون حكيما عرش ذات كبرياست

از سر شوق تولا حال ديگر داشتيممشهد مقدس 17 / 9 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)

[ صفحه 37]