کد مطلب:230811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:108

مظهر عنايت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماين بارگه كه جمله ملا يك به التجا

آيند و سر به درگه شاه اند بر شفا (ع)جبريل حافظ است و ملك بارگاه را

دارم بر آن يقين و به جان دارم ادعاهر صبح و شام نور رخت مي دمد به عرش

اي نور چشم موسي (ع) و اي پور مصطفي (ص)كس نا اميد از در اين بارگه نرفت

كس بي نياز بوسه نزد تربت ترااي مونس غريب شنو آه و واي من!

بر من نما عنايتي اي نور مرتضي (ع)اي رحمت زمانه به درمان دردها!

اي مظهر عنايت و اي اسوه ي سخا!جمعي فتاده پيشت و خونين جگر ز درد

جمعي فتاده بند به گردن كه يا رضا (ع)جمعي گرفته اند همه حلقه هاي در

بر مشكل زمان كه بيابند از آن رهاهر مستمند بهره ز كويت گرفت و رفت

لطفي بكن حكيم شود خادم سرامشهد مقدس - حرم مطهر 25 / 12 / 1375

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 39]