کد مطلب:230815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:133

مدهوش
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامهوشيارم و مدهوشم در راه تو مي كوشم

تا پايگهت جانا بي خويشم و مي جوشمبگشاي رهم جانا كز عشق تو سر مستم

تا جام مي ات را خوش بر روي مهت نوشممن رهرو اين را هم دل بر كرمت دارم

گه منتظر ديدار گه مانده و مدهوشممن آرزويي دارم اي شاه رضا (ع) از جان

در خدمت شه باشم جاروب ردا پوشماكنون كه حكيم از جان سر بر كف درگاهم

در كوي رضا (ع) از عشق مي جوشم و مي كوشماصفهان 6 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 43]