کد مطلب:230817 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:109

بارگه عشق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماز بارگه عشق ولايت خبر آمد

خورشيد جهانتاب ولايت ز در آمداو شاه رضا (ع) قبله ي عشاق جهان است

كامد به جهان، گشت به احرار، سر آمدآن با رقه ي عشق خداوند به گيتي

سوغات ره آورد و ز راه سفر آمدآن شمع ولايت كه بود مونس دلها

روشنگر تاريك شبستان ز در آمدبر سوختگانش نظر افكند به رحمت

شهبا ز ولايت چو ز پشت پدر آمد (ع)آن شاه رضا (ع) اختر جانبخش ولايت

آن نور شفابخش به جان در نظر آمدموساي عزيزم (ع) به تو تبريك بر اين زاد!

كان اختر روشنگر صد چون قمر آمداي مظهر رحمت به حكيمت نظري كن!

زان نور ولايت كه به عشقت ثمر آمداصفهان 8 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 45]