کد مطلب:230828 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

بارگهت آنچه هست
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبارگهت آنچه هست به ز جنان است

به ز جنان است و خود جنان نه چنان استبر در جنت ستاده اند خلايق

مستحقان را به نوبتي كه بر آن استبانگ و هياهو به پاست گرد وجودت

بي حد و كي قدرتي به گفتن آن است؟گر كه بهشتش بود به دور خزاني

باغ تو را بس عجب نه هيچ خزان است؟عطر دلاويز و مشگ پيچه ي مويت

نشه ي نموده ست جان و دل هم از آن استطره مويت به گوش باد صبا گفت

پيكر من بين خميده همچو كمان استعطر فشان شد ملك به گرد وجودت

به كه ز درگه نسيم عشق و زان استباش مهيا حكيم و وقت دگر گوي

چون كه در اين رهگذار وقت اذان استمشهد مقدس 12 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 56]