کد مطلب:230835 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

خداحافظي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممن آمده ام بهر خداحافظي اي شاه

هر چند كه سخت است جدايي ز تو اي ماهخورشيد ولايت زده پرتو به دل من

دانم همه جا هست مرا نور فرا راهانوار رخت اي پسر شير خداوند (ع)

گرداند مرا از همه ي خوب و بد آگاهدرگاه تو آورد سعادت به من اي جان

چون است توان ترك چنين خيمه و خرگاه؟بر عاقبت خويش نيانديشم و گويم

عشق تو به دل دارم و بوسيدن درگاهبوسيدم و رفتم همه ي صحن و رواقت

جاروب به مژگان شد و از عمق دلم آههنگام جدايي نبود طاقت گفتن

ني من كه دهان بستم و بندد همه افواهشاها كرمي كن كه ز جان ايزدي امشب

از لطف تو ماند بر اين خيمه و خرگاهمشهد مقدس - حرم مطهر 14 / 1 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 63]