کد مطلب:230839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:95

شاه خراسان
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت ثامن الائمه علي بن موسي الرضا عليه السلاماز بهر زيارت به رهت شاه خراسان

مي كوشم و مي جوشم و آماده ام از جاندانم كه تو خواندي كه به درگاه بيايم

آماده منم باز كن اين ره شه خوبانآماده منم من كه شدم مست وجودت

از پرتو انوار تو اي مظهر ايمانراهم بده آن بارگه عزت و شوكت

آنرا كه ملك هست شبانروز نگهبانجبريل بشويد در و درگاه تو از عشق

بر خدمت جبريل (ع) و توام سخت شتابانهر جام مي ات را كه بنوشم به زمانه

فيضي است كه گيرم من از آن پرتو قرآنوقت است كه اين شيوه عاشق كشيت را

بر من بنمايي كه شوم من به تو قربانچون گشته حكيمت به جهان مست رخ تو

ز الطاف تو پيموده ره و هست به فرماناصفهان 25 / 5 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 66]