کد مطلب:230845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

كوي رحمت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامامشب اينجا در پناه دوست منزل كرده ايم

منزلي در كوي رحمت جمله از دل كرده ايمامشب اينجا گفتگوها با علي موسي الرضا (ع)

از تمامي جسم و جان اين قوم را حل كرده ايمعشق مي خواهد در اين درگاه و هم ديوانگي

ره همه ديوانگان در كوي عاقل كرده ايمعاشقي اين گوهر ناياب از لطف رضاست

ما بدين گوهر وجود خود حمايل كرده ايمار نشيب و موج دريا در دل تاريك شب

در پناه لطف او رو سوي ساحل كرده ايمهست اينجا درگه دلدادگان روي دوست

ما بدين درگه تمنا جمله از دل كرده ايمگر چه مي بخشد امير شرق بر عاشق بسي

ما ز درگاهش تمناي مكمل كرده ايمچون حكيم امشب ز درگاهش نصيبي مي بري!

عاشقان را گو كه ما حل مسايل كرده ايممشهد مقدس - حرم مطهر - بالاي سر مقدس - 2 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 72]