کد مطلب:230846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

رحمت ذات
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاماز رحمت ذات تو به درگاه رسيديم

از پرتو عشق تو بسي معجزه ديديماين محشر درگاه بود آيت اسرار

از ساحت راز تو بسي راز شنييديممن خود متحير شده ام زين همه زاير

و انبوه خلايق كه به ره بهر اميديماز درگه عشق تو چنان فيض ببارد

ديديم و گرفتيم و به اميد رسيديمباور نكنند آن همه ديوانه و عاقل

كز فيض شفاي تو در اين روضه چمسيديماز عشق تو كوبيم به درگاه سر خويش

چون مزه كوبيدن سر را بچشيديمآن حلقه ي عشق در كويت چو گرفتيم

چون حلقه ي گيسوي تو مستانه كشيديمبا روي سياهي كه حكيم آمده امشب

ز نهار! كه از فيض رضا روي سپيديممشهد مقدس - حرم مطهر - بالاي سر مقدس - دوشنبه 3 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 73]