کد مطلب:230847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

خامه به دست
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممن زاير درگاه توام اي شه خوبان (ع)!

من شاعر ارباب تولايم و ايمانمن در سفر درگه تو خامه به دستم

تا وصف نويسم من از آن در يتيمانشاهان و گدايان همه بر درگه شاه اند

از بذل تو دارند تمنا همه از جاناين منتظران بين همه در سوز و گدازاند

بر گرد حرم چرخ زنان خسته ز حرمانهر كس به اميدي غم دل پيش تو آرد

خواهد كه بر آري غمش از دل تو به يك آنبيگانه و اغيار سر كوي تو آيند

دانند كه حاجات بر آور تويي اي جان!هر كس كه شفا يافت از اين درگه رحمت

گويند نبوده است شفايش دگر امكانگفتار حكيم است همه از شرف صدق

حاجت نبود فلسفه و منطق و برهانمشهد مقدس، حرم مطهر 5 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 74]