کد مطلب:230848 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

زاده ي موسي
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامسيماي ملك خادمت اي پرتو قرآن

كرده است مفرح همه بستان و گلستاناز پرتو انوار تو سر سبز جهاني است

در رايحه ي مشگ دلاويز تو بستاناين درگه جانبخش و شفابخش تو از عشق

جان بخشد و آرد به شفا، پيكر بي جانعيسي (ع) ز تو بگرفت دم عشق و شفا را

زان اهل ولايت همه هستيم به ايقاندر درگه ميليونيت اي شاه خراسان

گوييم ذليليم و عليليم رضا جان (ع)از درگهت امشب همگان زاده موسي (ع)!

گيريم شفايت ز دل از چنگ و به دندانما زنده به عشقت گذرانيم زمان را

گفتار حكيم از روي عشق است و زايمانمشهد مقدس 5 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 75]