کد مطلب:230849 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:98

افتاده
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامدر كوي تو گريان همه افتاده ز فقريم

نالان همه سوي تو ز جانيم به تكريمبا حمد و ثنايي كه سزاوار تو باشد

در بارگه عشق رها گشته زدهريمدايم همه گوييم رضا جان (ع) سببي كن

يا آنكه به نفرين به مهيا كن زهريمقومي كه ترا بهر نيابت به خلافت

خواندند و بكشتند جنانشان شده تحريماز مرحمت شاه ملك خادم جانبخش

گشتيم چو درياي خروشان نه كه نهريماين در گرانمايه و صدها گهر اينجا

در بحر تولاي تو افتاده ز ابريماين طبع روان تو حكيم از شه طوس (ع) است

ورنه ز پيش در بدر شهر به شهريممشهد مقدس 5 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 76]