کد مطلب:230850 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

گل افشاني
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامچه زين خوشتر من ديوانه بر گرد رخت گردم

دمي گرمي دهي وانگه، بسوزي پيكر سردمچه زين خوشتر به درگاهت سري ديوانه بگذارم

كه انوار شفا بخشت دمد بر پيكرم هر دمچه زين خوشتر كه در پايت كنم از جان گل افشاني

كه از انوار پر مهرت كني رنگين، رخ زردمچه زين خوشتر كه دريابي من فرسوده را اي جان

شفابخشي بر اين پيكر رهايم سازي از دردمچه زين خوشتر كه فرياد حكيم آيد بگوش از جان

كه از عشق رضا (ع) رحمت، دميده بر تنم، دردممشهدمقدس 7 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 77]