کد مطلب:230851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

شافع خلق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبارگاه شاه خوبان حضرت موسي الرضا (ع)

گشته بس زيبا و پر زاير چه از شاه و گدابر تبرك از وجودش خلق مليوني به عشق

مي برند از بارگاهش هر يك از اينجا شفاشافع خلقي به حشرات و به دنيا شافي است

او كه حتي از حكومت ديد در دوران جفاعشق مي ورزند بر او ز ايران از رحمتش

هر يكي از فقر و درد و ناتواني و بلانا مراد از درگهش بيرون نشد الا كه گشت

بر مراد خويش فايق بر مدار ماسوااي امام زندگي بخش اي شه (ع) مدفون به طوس!

آرزو دارم كه امت را كني از غم رهاگر چه عمري را به درگاهت بساييدم سري

آرزومندم كه گردم خادم شاه ولا (ع)گفت با سوز دلش امشب حكيم اي ثامنا (ع)!

نور خد بر جان من تابان، كز آن يابم شفامشهد مقدس، حرم مطهر 8 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 78]