کد مطلب:230853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

شبيخون
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامقلب من مملو اندوه است و حرمان يا رضا (ع)

رحمتي كن بر من مجنون جانان يا رضا (ع)بر من فرسوده دور و زمانه اين چنين

زد شبيخون ناگهاني روزگاران يا رضا (ع)مستمندان همچو من آيند بر درگاه شاه

تا كه گردند از وجودت نور باران يا رضا (ع)آرزويم اينكه باشم روز و شب بر درگهت

نغمه خواني ها كنم همچون هزاران يا رضا (ع)عطر جانبخش وجودت كان شميم جنت است

كرده سرمست اين حكيم نغمه خوانان يا رضا (ع)مشهد مقدس، حرم مطهر 17 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 81]