کد مطلب:230854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

گلستان عشق
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممن به گلستان عشق باز كنم راه را

تا بكنم خدمتي صاحب درگاه راماه جهان عرب فخر جهان عجم

رو به خراسان ببين شوكت و خرگاه راحصن حصين ولا شاه علي الرضا (ع)

طوس كند افتخار، نور فشان ماه رااو نه كه ماه است و بس بل خور افلاك عشق

نور به خور مي دمد، بين كرم شاه رااو به تمناي دوست جلوه دهد چهره را

در كنف عشق خود كوه كند كاه راواله و شيداي او عارف و عامي ز جان

بر در او ملتزم بر نگرش جاه راباز حكيم آمدش بر سر خدمت به دوست

تاره خير آورد اين تن گمراه رامشهد مقدس،عصر جمعه 31 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 82]