کد مطلب:230855 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

جان را به رهت مي دهم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامجان به رهت مي دهم آنگه كه بيايم

بر آمدنم خود سر و سر پنجه بسايمبر درگه پر نور شهنشاه (ع) به تعظيم

با شادي و هم گريه ي از شوق در آيمآمد خبري زانكه ترا زاير كويم

از عشق رضا (ع) راهي ديدار ولايمآنجا كه همه مهر و وفا مي دمد از عشق

من زاير پوينده آن مهر و وفايماز غم برهم چونكه به كويت بنهم سر

بنگر كه من از هر غم و اندوه رهايمبر سيد سجاد و حسن (ع) نغمه سرودم

زان پس ز شهادت سخنم بود و نوايماكنون كه به فرموده ات آماده ام از جان

اين نغمه گوهر صفتت را بسرايمداني كه حكيما شده ام عاشق سر مست؟

چون زاير آن بارگه عشق و صفايماصفهان 22 / 7 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 83]