کد مطلب:230856 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:51

گفتي كه...
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامگفتي روان شوم به مزار مطهرت

گفتي كه جبهه بسايم كف درتگفتي كه نغمه بخوانم براي تو

گفتي كه نوش كنم من ز كوثرتگفتي كه ديده كنم روشن از رخت

گفتي كه بوسه زنم پا و پيكرتگفتي بيان كنم غم دل را شه رضا (ع)!

گفتي دهي هر آن چه كه باشد مقدرتگفتي مكن خيال كه نوميد مي شوي

گفتي جهان ببخشي و باشد ميسرتگفتي ز چرخ مخواه و ز ما سوا

گفتي كه هست هستي دنيا مسخرتگفتي به پايگاه من امشب خوش آمدي

گفتي كه بوسه زنم حلقه درتگفتي نماز گذارم به سوي دوست

گفتي به شور و شوق بمانم به خرگهتگفتي حكيم آن چه طلب كردي از رضا (ع)

ما داده ايم عشق كه افتاده در سرتاصفهان 12 / 8 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 84]