کد مطلب:230859 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

مي وحدت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاماز مي وحدت تو جام دلم پرجوش است

خبر از رحمت تو و زكرمت در گوش استمي و معشوق سزاوار بود امشب و حال

در پي ديدن تو حافظه ام مغشوش استهمه دم نعره زدم تا كه در آيم به حضور

عاشقت بين كه ز نور تو چه سان مدهوش استمن فدايت شدم اي گلبن اين گلشن عشق

بلبل باغ تو امشب ز فغان خاموش استجام هستي كه گرفتم ز كفت نوشيدم

رخصتي ده كه دل آماده ديگر نوش استبنگر حال حكيمت كه به شور است و به شوق

به حريمت به تولاي تو دل در جوش استاصفهان 8 / 10 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 87]