کد مطلب:230860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

چراغ دل
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممژده اي دل كه چراغ دل ما روشن شد

از دم باد صبا گلخن ما، گلشن شدرايت عشق كه بر تارك خضر است چه كرد!

كه خليل (ع) از شرر آتش خصم ايمن شدآن گلستان كه به شوق رخ جانان بر تافت

آتشي بود كه بر مونس جان مأمن شدصيد مفلوك به هر لحظه به بند صياد

مرگ خود ديد، كه انوار رضا (ع) ضامن شدناله ي هجر كه فرياد رسش ياد نكرد

به فغان گشت مبدل پس از آن شيون شدهر كجا مشكلي آورد فلك سوي حكيم

او ثنا خوان متوسل به شه ثامن شداصفهان 31 / 3 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 88]