کد مطلب:230861 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

درگاه رضا
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامپر كشيده دلم امروز سوي شاه رضا (ع)

كه نهم سر به ارادت كف درگاه رضا (ع)محفل انس پريشان دل درمانده و زار

مجمع فيض رساني است به جان جاه رضا (ع)گر كه بيدار دلي قصه ي دل اينجا گوي!

كه دمد نقد تمناي دلت شاه رضا (ع)به زيارت مكن اي دوست تامل بشكن

سد راهت كه شده مانع در راه رضا (ع)كوي عشق ار طلبي رو سوي اين درگه كن

كه جلالت همه پيداست ز خرگاه رضا (ع)عارف دعامي هر قوم به شوق اند به راه

كه ببيند به جان پرتو آن ماه رضا (ع)به سفر عزم حكيم است و رضا (ع) خواست از او

كه دل غم زده اش گشته نظرگاه رضا (ع)اصفهان - 3 صبح - 13 / 5 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 89]