کد مطلب:230864 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

فضاي روح بخش
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

من به قربان تو گردم يا علي موسي الرضا (ع)

پيكري انبان در دم يا علي موسي الرضا (ع)آرزوي بوسه ي كوي تو كردم ماهها

خود نگر بر رنگ زردم يا علي موسي الرضا (ع)سر به درگاه تو سايم آن چنان از عشق تو

گرم گردد جسم سردم يا علي موسي الرضا (ع)در فضاي روح بخشت بي خود از خود مي شوم

چون كه مدهوش تو گردم يا علي موسي الرضا (ع)با هواي نفس خود در روزگارانم ببين

من كه دايم در نبردم يا علي موسي الرضا (ع)توشه ي عشق تو دارم در سفر بر درگهت

زان كه گويم نغمه هردم يا علي موسي الرضا (ع)نغمه ي عشق حكيمت پرتو الطاف تست

زان به كويت ره نوردم يا علي موسي الرضا (ع)مشهد مقدس - حرم مطهر 12 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 92]