کد مطلب:230869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

چهر منور
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامچهر منور ز تو دارد نشان

مهر منور ز تو گردد عياندر حرمت عارف و عامي درند

مهر تو بر سينه هر يك نشانشهپر جبريل شميمت برد

جور ببينم همه دامن كشانآنچه بگويم همه توصيف تست

شاه زميني و مه آسمانگردش دور فلك از فضل تست

محور عشقي تو به كون و مكانبين فلك از بام تو افراشته

رايت مردانگيت در جهانگنبد خضر از حريم تو سبز

باشد و هم هست چراغان از آنمأمن عشقي تو و مهد ولا

محو رضاييم همه در زمانگو به حكيمت بسرايد به عشق

بهر ولايت به حق مستعانمشهد مقدس حرم مطهر 17 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)

نشات گرفته از كتابخانه معظم آستان قدس رضوي[ صفحه 97]