کد مطلب:230870 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

فراخوان
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبه زيارتگهت امروز فراخوان شده ايم

ما كه از دوري روي تو نواخوان شده ايمباز كن راه را بر امر تو اين ره باز است

كه بدين راه گشاييت ثناخوان شده ايمبه تولاي تو كوشيم به هر روز و شبان

ما كه صدباره بدان كوي فراخوان شده ايمز كرم سفره ات امروز به هر جا پهن است

ما بر آن سفره ي گسترده شفاخوان شده ايمما كه عمري است ز لطف و كرم دوست حكيم

با اجازت ز رضا (ع) سوي صفاخوان شده ايماصفهان 23 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 98]