کد مطلب:230871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

طواف كعبه
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامبه خدا اگر برندم به طواف كعبه هر دم

ندهد دلم رضايت چو به طوس پاي بندمدل اگر رضا (ع) بخواهد كه به كوي او نهم سر

زره غلامي از جان بنهم كه مستمندمچكنم اگر نخواهد كه به كوي او در آيم؟

كه ز اشتياق رويش چو بر آتشي سپندمبه سراي پور موسي (ع) برسم به كاميابي

كه هم او بود طبيبم اگرم كه دردمندمبه طواف خاك كويش چو دو صد هزاران دستان

بزنم به عشق نغمه كه مراد دل دهندمننهم ز پايگاهش قدمي برون كه ديگر

شده ام اسير مويش مده اي حكيم پندماصفهان 23 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 99]