کد مطلب:230872 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

پور موسي (1)
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامدرد من يكجا دوا شد

خانه ات نعمت سرا شدجانم از هر بدرها شد

محضرت دارالشفا شدچهره ات مشكل گشا شد

هر كه با تو آشنا شدزايرت از جان رضا شد

رحمتت بر او عطا شدمعجزاتت بر ملا شد

قطره ات درياي ما شدعالمي رحمت فزا شد

نغمه ات راز بقا شدبر همه عالم صفا شد

جان من بر تو فدا شدقرض ها بي چون ادا شد

عشق با من آشنا شدذات حق بر تو صفا شد

رحمت از موسي الرضا شديك جهان غوغا به پا شد

چون حكيم از غم رها شداز علي (ع) و مصطفي (ص) شد

هم كه از زهراي (س) ما شد

[ صفحه 100]