کد مطلب:230873 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

پور موسي (2)


از حسن (ع) سبزين ردا شد

از حسين (ع) نينوا شداز جميع اوليا شد

آنچه دادي كيميا شدآنچه را گفتم عطا شد

يك جهان بر تو ثنا شداصفهان 10 / 7 / 77

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 101]