کد مطلب:230874 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

فخر بشر
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماي فخر بشر ماه زمين در خم ابروت

افتاده منم بسته بر آن حلقه گيسوتدانم كه تويي ناظر سرمستي عشاق

كايند زيارت كه ببوسند بروروتصد فوج نگهبان ز ملك بر سر كويند

از بهر نوازش به سر و صورت و هرموتبي چون همه عشاق كه آيند به درگاه

دلبسته شوند از كرم و آيت دلجوتاينجا همه با شور و شعف سوي مقامند

كايند جوانان و چه پيران كه به مينوت [1] .ثابت قدمان بر در و درگه به صلايند

دانند كه اينجا اثري نيست ز طاغوتمن همچو حكيم به كف كوي تو نالان

تا آنكه بگيري به برم حلقه بازوتاصفهان - 3 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 102]
[1] بهشت.