کد مطلب:230879 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

پرتو
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامپرتو زند امروز به جان بعثت خاتم (ص)

در شور و سروراند همه عالم و آدمدر درگهت امروز گدايان و چه شاهان

بر تهنيت آيند به صد شوق دمادمدر كوي مدينه نشد اقبال كه افتيم

بر خاك ره فخر بشر حضرت خاتم (ص)حالي همه از عشق بر اين بعثت جانبخش

در حمد و ثناييم بر آن ماه عذارمگر زنده نبودم به چنين روز به گيتي

فرياد مبارك بدميدم ز مزارمامروز حكيم از كرم زاده ي موسي (ع)!

بر بعثت پيغمبر خاتم (ص)بنگارممشهد مقدس، مسجد گوهرشاد، ايوان دارالسياده: 26 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 107]