کد مطلب:230884 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

چهر نوزاد ولايت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

در زاد روز گرانقدر آن حضرتچهر نوزاد ولايت به جهان نور فشان شد

پور موسي (ع) به ولادت به جهان چهره عيان شدماه رخسار رضا (ع) آن شرف عشق و ولايت

به جهان نور فشان شد به يقين مهر زمان شدعطر افشاني قدسي ز سماوات به من زد

فخر بفروشم از آن ره كه رضا (ع) مظهر جان شددر ره عشق رضا (ع) چون بنهي سر به ارادت

شاد باش آن كه در اين ره همه بر عشق بيان شدنغمه خوان است ملك همره آن مظهر رحمت

كه از اين شوق ملك، ملك جهان در غليان شدمهر رويش ز صفا خرمي آورد به گلشن

بلبل آورده به هر شاخ گل و دفع خزان شدرخ نموده است رضا (ع) در سفرش سوي خلايق

پرتو روي رضا ع زد به حكيمش كه امان شدنغمه ي عشق رضا را بسرودم همه از جان

كه در اين عيد ولايت به جهان نور فشان شداصفهان 4 / 12 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 112]