کد مطلب:230892 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

زيبا
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامزيباتر از آن نيست كه خوانم به سرايت

گيرم همه دم نغمه از آن لطف و صفايتمستانه سرايم چو كه مستانه نويسم

خوانم همه از عشق چو بوسم كف پايتآن را كه بگويم سخن از عشق تو باشد

آن را كه نويسم همه آيد ز ندايتبي چون همه عشقت و ز سوي تو و اجداد

ز اولاد تو آيد كه ز جمع است وفايتما در ره عشق تو گرفتار بلاييم

زين روست كه خوانيم به هر درد نوايتاي مظهر ايثار رضا جان (ع) نظري كن

تا آن كه بمانم ره خدمت به سرايتديوانه سر اين واله ي افتاده ز سر را

بنگر به دمي آه، كه گيري به لوايتهر چند ز جان سوخت حكيم از شرر عشق

آرامش آورد بر او شوق لقايتمشهد مقدس - حرم مطهر 4 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 120]